Empatik Liderlik: Özellikleri, İlkeleri ve Modeli

Empatik liderlik, liderin takipçilerinin yerini almasını sağlayan bir liderlik türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, ana araç olarak empati kullanan başka bir liderlik türüdür.

Empatik liderlik, bireylerin bilgisi, müzakere becerileri, müdahale ve entegrasyon teknikleri ile gerçekleştirilir.

Bu tür faaliyetlerde bulunmak, eylemlerinde katma değeri yüksek iş ekipleri oluşturmaya izin verir. Bu şekilde, bugün belirli bir rekabet avantajı sağlar ve takımların performansını arttırmayı başarır.

Aslında empatik liderlik, ekipleri oluşturan üyelerin belirli ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan yeni bir liderlik alternatifi oluşturur.

Günümüzde empati, çok çeşitli gruplarda en değerli unsurlardan biridir. Neden daha fazla sayıda kurumun bu tür bir aracı kullanmayı seçtiğinin nedeni.

Bu makalenin amacı empatik liderliğin ilkelerini açık ve eğlenceli bir şekilde açıklamaktır. Bunun yanı sıra, temel özelliklerini ve bunu gerçekleştirmek için geliştirilmesi gereken süreçleri öne sürmek.

Empatik liderliğin ortaya çıkışı

Empatik liderlik, örgütlerin ve çalışma gruplarının gittikçe artan şekilde karşıladığı temel ihtiyaçlara cevap olarak ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda, gezegenin farklı bölgelerindeki çoklu sosyal hareketler, otoriter ve mutlakiyetçi konumlara karşı yüksek bir reddettiğini göstermiştir.

Bu anlamda, günümüzde insan gruplarının liderliği, on yıl önce kullanılanlardan farklı araçlar ve eylemler gerektiriyor.

Spesifik olarak, grupları oluşturan konuların her birine kişisel ve bireysel değer verme ihtiyacı iyi bilinmektedir.

Bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesi, tüm üyelerin desteklediği ve değer verdiği grup motivasyonunu ve kabul edilen liderliği artırmak için temel bir unsurdur.

Bu anlamda birçok araştırma, empatinin bu tür ihtiyaçlara cevap vermede en etkili araç olduğunu göstermiştir.

İnsanların ilgisini, ihtiyaçlarını, kaygılarını ve gereksinimlerini bilmek onlara doğrudan yarar sağlar. Aynı şekilde, refahlarını arttırır ve grup uyumunu arttırır.

Bu yolla empatik liderliğin, örgütlerin işleyişini geliştirmede ve verimliliklerini artırmada ana araçlardan biri olabileceği sonucuna varıldı.

Empatik liderliğin özellikleri

Empatik liderlik, bir ekibin yönetilme şeklini tanımlayan bir dizi özelliği kapsar. Bu özellikler liderin geliştirmesi gereken eylem ve tutumlara dayanmaktadır.

Bu şekilde, empatik liderlik, yalnızca empatiyi faaliyetine dahil eden bir liderlik türü tanımlamaz. Aslında, çok daha ileri gidiyor ve şu anda iyi tanımlanmış ve sınırlandırılmış bir süreçten oluşuyor.

Bu anlamda, empatik liderlik, 2005 yılında Universidad La Salle'da araştırmacı olan Guillermo Velazquez Valadez tarafından önerilen altı ana özelliği sunar. Bunlar liderin performansını yönlendirmeli ve grubun geri kalanıyla kurulan ilişki türünü belirtmelidir.

1- Coşku

Empatik liderlikte gerçekleştirilen eylemler büyük bir coşku duygusu uyandırmalıdır. Yani, lider organizasyon yönetiminde tamamen aktif bir rol üstlenir.

Liderlik dinamizm tarafından yönetilmeli ve enerji ve tutkuyla gerçekleştirilmelidir. Bu unsurlar sadece lider tarafından geliştirilmemeli, aynı zamanda onları iletme ve her bir bireye yayma sorumluluğuna da sahiptir.

2- Sıcaklık

Sıcaklık, liderin grubun diğer konuları üzerinde yaptığı şefkat ve anlayışı ifade eder.

Empatik liderlik sıcak olmalı, bu yüzden sevgiyi doğrudan gösteren ve ifade eden bir dizi eylemde bulunmalıdır.

Bu ikinci özellik, liderin duygusal bir şekilde ilişki kurması için belirli bir yetenek gerektiriyor. Ve yoldaşlarına duyarlılık gösteren somut eylemlerin çok ötesine geçiyor.

Aslında, empatik liderliği karakterize eden sıcaklık, liderin grup üyeleriyle kurduğu ilişkiyi tanımlar.

Bu tamamen teknik veya profesyonel olmamalı, ancak lider her üyenin (profesyonel ve kişisel) ihtiyaçları için endişe göstermelidir.

3- Huzur

Empatik liderliğin sıcaklığı aşırı duygusal ya da duygusal bir yönetime yol açabilir. Bu gerçeğin liderliğin huzuruyla aşılması gerekir.

Sıcaklık, lider tarafından yürütülen faaliyetlerin rasyonelliğini sınırlandırmamalı, bunun tam tersi.

Empatik liderlik, üstlenilebilecek tüm olası çözüm ve faaliyetlerin geniş bir çalışmasını ve değerlendirilmesini gerektirir. Bu tür görevleri yerine getirmek için, duruma katılan hem profesyonel hem de kişisel yönler dikkate alınır.

4- Adil sağlamlık

Önceki üç nokta, grubun önündeki liderin rolünü sorgulayabilir. Üyelerle yakın ilişkiler kurmak, belli bir güç ve / veya otorite kaybı olarak yorumlanabilir.

Bu faktör lider tarafından dikkatle yönetilmelidir. Sıcak ve empatik olmasına rağmen, empatik liderliğin de belli bir katılığa sahip olması gerekir.

Lider, tüm üyelerinin ihtiyaçlarını değerlendirir ve dikkate alır, ancak kararları veren o olmalıdır. Bu anlamda, üstlenilmesi gereken faaliyetlerin tespiti öznel ve adil bir bakış açısıyla yapılmalıdır.

Lider, kimseyle ilgilenmeme ve kurumsal çıkarları kişisel çıkarların önüne koyma pozisyonunu benimsemelidir. Öyle olsa bile, ne zaman yapabileceği ve adil olduğu zaman, organizasyonda ortaya çıkabilecek her türlü ilgiye cevap vermeye çalışacaktır.

5- Empati

Açıkçası, empati, empatik liderliğin temel özelliklerinden biridir.

Empati, diğerinin hissedebildiğini algılamanın bilişsel yeteneğidir. Yani, kişinin kendisini diğerinin yerine koymasına izin veren bir dizi duygu geliştirmekten ibarettir.

Empatik lider, bu uygulamayı faaliyetinde rutin olarak benimsemelidir. Empati ile ilgili özel eylemler, grup üyelerinin isteklerini, ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini keşfetmeye hizmet etmelidir.

Aynı şekilde, empatik süreçle toplanan bilgiler grubu yönetmek ve yapılacak faaliyetlere karar vermek için kullanılmalıdır. Yani, lider empati kurmalı ve bu eylemle tutarlı olmalıdır.

6- Alçakgönüllülük

Kibir ve kibir, empatik bir liderlikte görünmeyen unsurlardır. Aslında, bir grubun lideri bu tür bir tutumu benimsediğinde, artık empatik bir lider değildir.

Rollerdeki farklılıklara rağmen, empatik lider, grubun tüm üyelerine aynı şekilde davranır. Aynı şekilde, kişisel ve mesleki nitelikleri ile diğerlerinin özellikleri arasında ayrım yapmaz.

Rolün farklılaşması, yani lider ile lider olmayan, sadece karar verme ve faaliyetlerin yönetimine yansır, ancak üyelerin nitelikleri ve kişisel sınıflandırması ile ilgili değildir.

Empatik lider kendine daha iyi inanmıyor, pozisyonu ve figürünü ilgilendiren görevler nedeniyle yüksek karar kapasitesini gösteriyor.

Empatik liderliğin ilkeleri

Yukarıdaki özellikler, bu tür liderliğin nasıl yürütüleceğini tanımlar. Bununla birlikte, yukarıdaki altı unsuru göz önünde bulundurarak optimal bir empatik liderliğin oluşturulması için yeterli değildir.

Empatik lider, grup yönetimini yalnızca belirtilen 6 özelliğin yerine getirilmesine dayandırırsa, liderliğinin kesinlikle içerikten yoksun olduğu gerçeğine maruz kalır.

Başka bir deyişle, empatik liderliğin özelliklerine uymak, başka bir şeye eşlik etmiyorsa, belirli bir rol veya karakterin benimsenmesi olarak algılanabilir.

Bu anlamda, empatik liderliğin 8 ilkesi öne sürülmüştür. Bunlar lider tarafından içselleştirilmeli ve paylaşılmalı ve davranışlarını yönlendirmelidir. Empatik lider, insanların işlevlerini yönlendiren bu temel unsurları hissetmeli ve paylaşmalıdır.

Lider, kişisel mahkumiyetler, kişilik özellikleri veya insanların işleyişiyle ilgili yorumlar nedeniyle bu 8 unsuru paylaşmıyorsa, empatik bir liderlik geliştirmek zor olacaktır.

Bu faktör, herkesin empatik bir lider olmak için gerekli özelliklere sahip olmadığını göstermektedir. Aynı şekilde, optimum bir empatik liderlik elde etmek de karmaşıktır ve beceri ve eğitim gerektirir.

Empatik bir liderlik süreci geliştirmek için, lider hem kişisel performansında hem de profesyonel performansında aşağıdaki ilkeleri paylaşmalıdır:

1- Hümanizm

Empatik lider tanım gereği insan olmalı. Yani, üyelerin kişisel yönlerini anlayabilmeli ve kendileriyle bütünleşmelerini sağlamalıdır.

2- Bilgi

Açıkçası, empatik lider, geliştirdiği eylem alanında bir uzman olmalıdır. Liderlik, geliştirilecek faaliyetler hakkında geniş bir kapasite ve bilgi ile haklı gösterilmelidir.

3- Adalet

Empatik lider, ödüllendirme ile ceza alma arasındaki dengeyi bulma konusunda yüksek bir yeteneğe sahip olmalıdır. Yönetim eylemlerini objektif analiz ve karar prosedürleriyle yönetmeli ve gerekçesini faaliyetine dahil etmelidir.

4- Motivasyon

Empatik lider, çalışma ekibine enerji aktarabilmelidir. Hiç kimse, yapılacak işlerde ondan daha fazla motivasyon ve inanç sunamaz.

Yol gösterici duruşu benimsemeli ve tüm bireylerin liderin üstlenilecek faaliyetler hakkında sunduğu sağlam inanç ve motivasyonla onu takip etmesini sağlamalıdır.

5- Karar verme

Empatik lider, en iyi alternatiflere karar vermesine izin veren güvenilir bir yöntem ve strateji geliştirmelidir. Performansını uyumlu süreçler boyunca yönlendirmeli ve liderliğindeki dengesizliği veya varyansı iletmemelidir.

6- Servis

Bu nedenle grubun üyeleri liderin hizmetindedir, bunun diğerleri için de olması gerekir. Empatik lider, diğerleri ile birlikte çalışır ve yoldaşlarla dayanışma gösterir.

7- Danışmanlık

Empatik lider, sadece emir vermez, yönetmez. Ayrıca meslektaşlarının her birini tavsiye ve desteklemektedir. Grup üyelerinin özerkliğine ve inisiyatif kapasitesine saygı duyuyor ve ihtiyaç duyduklarında onlara adil destek sunuyor.

8- Değerler

Son olarak, empatik lider, kurumsal ve bireysel değerlerin izlenmesini teşvik etmelidir. Pratik bir şekilde yapmalı ve başkalarına grup içinde geliştirilmesi gereken değerler hakkında bir örnek vermelisiniz.

Empatik liderlik modeli

Empatik liderlik modeli, diğer tüm idari ve insani sistemleri koordine etmeyi ve bütünleştirmeyi sağlayan bir planlama sisteminin işlenmesini ifade eder.

Empatik yönetimin temel amacı yaratıcılıktır. Çünkü bu şekilde gerçekleştirilen faaliyetlerde katma değer elde etmek mümkündür.

Benzer şekilde, liderlik modelinin verimli olması için, kurumların üst yönetimi tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş kurumsal bir çerçeveye yerleştirilmelidir.

Liderlik süreci, stratejileri içinde her bir eylem alanı için çok özel hedefler ile bütünleşmelidir. Operasyonu insan ve ekolojik ilkelerle yakından ilişkili olmalıdır.

Empatik liderlik modelinin ana alanları şunlardır: enerji, projeksiyon, kalite, yaratıcılık, yenilik ve araştırma. Planlama sistemi üzerinden çalışmalı ve birbirlerine her zaman geri bildirim sağlayabilmelidirler.

Örgütlerde empatik liderlik

Empatik liderlik, herhangi bir organizasyonun yola çıkması gereken temeli oluşturur. Spesifik olarak, bu tür grup yönetimi iki temel yapısal sütunu destekler: birey ve organizasyon.

Bu şekilde, empatik liderlik, her iki sütunun tamamen birleşik olduğunu ve hedeflerini paylaşmasını sağlayan bir insan kaynakları köprüsü oluşturur.

İletişim, entegrasyon, motivasyon, eğitim, çatışma yönetimi ve karar alma süreçleri empatik liderliği oluşturan köprüyü karakterize eder.

Örgütsel empati, bu tür liderlik yoluyla elde edilen nihai amaçtır. Yani, bir kuruluşun faaliyetlerinin gelişimi için çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti.

Bu tür hedeflere ulaşmak, grubun optimum şekilde işleyişine, verimliliğin artmasına ve geliştirilen hizmet ve süreçlerde mükemmelliğin kapsamına neden olur.