Kültürel Unsurlar Nelerdir ve En Önemlileri Nelerdir?

Kültürel unsurlar, bir halkın, ülkenin, etnik grubun veya bölgenin kültürünü oluşturan tüm parçalardır. Doğal unsurlarla birlikte, toplumlara form, uyum ve kimlik verirler ve başkalarına göre açık bir şekilde tanımlanma ve farklılaşmalarını sağlarlar.

Genel olarak somut olmamasına rağmen, kültürel öğeler uzun süre boyunca oluşturuldukları ve nesilden nesile aktarıldıkları için ait oldukları ve tanımladıkları grubun katı kaynaklarıdır.

Kültürel unsurlar nelerdir?

Kültürel unsurlar o zaman davranışlarını, var olma yollarını ve düşünmelerini düzenleyen, birleştiren ve kavramsallaştıran bir toplumun tüm modelleri, kalıpları veya ifadeleridir. Gümrük, ritüel ve inançların yanı sıra giyim, yemek ve diğer unsurları içerir.

Kültürel unsurların statik olmadığını not etmek önemlidir; Dinamizmi temelde toplumların dinamizmi, özellikle de son yüzyıllarda.

Bunun nedeni, farklı kültürlerin birbirleriyle temas kurmasına izin veren, kendi kültürlerini yavaş yavaş değiştirebilecek unsurları paylaşan ve değiştiren teknolojinin, ulaşım araçlarının ve taşların çoğalmasıdır.

Nesnelleşebilecekleri dönüşümün ötesinde, bu küreselleşme, temel olarak hoşgörüsüzlük ve siyasi veya ekonomik çıkarlar gibi unsurlar araya girdiğinde kültürel öğelerin korunmasına da zarar verebilir.

Daha önce tarif edilenlerin örnekleri çoktur; Amerika'da sömürgecilerin yaşadığı, yalnızca binlerce yerlisi değil aynı zamanda kültürel öğelerinin çoğunu tahrip eden yerli imhaları hatırlamak yeterli.

Hayatta kalanlar, Amerika kıtasının yeni sakinlerinin gelenek ve inançlarının değiştirici etkisine maruz kaldılar.

Antik dönemde, bir halkın kültürel unsurları fetihler, istilalar, haçlı seferleri vb. Tarafından değiştirilebilir.

Kültürel unsurların bu karışımının hala aşikar bir örneği, çeşitli imparatorlukların (Roma, Osmanlı, Hristiyan) yüzyıllar boyunca iz bıraktıkları, kültürel unsurlarda elle tutulur bir senkretizmle sonuçlandığı Türkiye'de görülebilir. din, yemek, giyim ve tipik danslar.

Kültürel unsurların özellikleri

- Bir insan grubunu temsil etmek ve tanımlamak.

- Yapışkan elemanlardır.

- İnsan gerçekleşmesi ve aktarılması için vazgeçilmezdir.

- Bu kolektif bir nitelik tezahürüdür.

- Hepsi olmasa da, çoğu genellikle maddi olmayan veya güçlü bir maddi olmayan bileşene sahiptir.

- Sürekliliği için sözlü veya pratik aktarıma ihtiyaç duyarlar.

- Bunlar sosyal, tarihi ve somut bir olgunun parçasıdır.

- Açıkça yaratıcı ifadeler.

Ana kültürel unsurlar

Dil

Dil bir milleti veya bölgeyi tanımlar, ancak daha sonra belirli kültürleri temsil eden lehçeler veya yerel diller olabilir.

Örneğin, İspanya'da Katalanca, Galiçya dili veya Bask; veya Paraguay'da ve Río de la Plata bölgesinde İspanyolca ile bir arada olan yerli bir dil olarak Guaraní.

Din

Farklı tezahürlerin ve yaratıcı süreçlerin ortaya çıktığı toplumların kültürel faaliyetlerinin doğal bir unsurudur.

Örneğin din, giyim, yemek ve günlük rutinler gibi diğer kültürel unsurların tezahüründe belirleyici olabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi topluluklarının durumunu görün: kıyafetleri belli, yenemeyen bazı yiyecekler var ve dini inançları örneğin Cumartesi günleri çalışmalarına izin vermiyor.

İnançlar ve ritüeller

Dinin ötesinde, inançlar etrafında dönebilir ya da mitlere, popüler geleneklere ya da tamamen pagan uygulamalara yönlendirilebilir.

Elbise

Modanın, bölgenin coğrafi ve iklimsel özellikleri veya dininin işaret ettiği kültürel bir unsurdur.

Bazı durumlarda, giyim, burkaların İslami kadınlar tarafından kullanılması durumunda olduğu gibi, kendilerini giyen insanların kültürünü açıkça tanımlayan bir unsurdur.

Bir sosyal grubun ritimleri ve enstrümanları, eğer istersen en açıklayıcı ve aşkın kültürel unsurlardır.

Müzik evrensel bir dildir ve bu nedenle tezahürleri çoğunluk tarafından paylaşılır, anlaşılır ve kabul edilir. Bu yüzden müzik, belirli bir sosyal grubun kültürünü ortaya çıkarmak için çok güçlü bir unsurdur.

Mutfak gelenekleri

Farklı kültürlerin kombinasyonunun en açık şekilde algılandığı yer burasıdır. Şu anda bir bölgenin tipik ve tipik yiyeceklerini tanımak zordur, çünkü yerel tarifleri tamamlamak için gelen diğer enlemlerden gelenler yoktur.

Bununla birlikte, bir bölgenin tipik yemekleri kültürlerinin açık bir ifadesidir. Örnekler: Meksika tamale, İspanyol paella, İtalyan makarna.

Oyunlar ve spor

Birçoğu zaten evrensel hale geldi, ancak başlangıçta güçlü bir yerel kültürel bileşene sahipti. Diğerleri atalarının geleneklerinin ludic temsilleridir.

Bir kentin, ülkenin veya bölgenin mimarisi, yalnızca mimari stiller açısından değil, aynı zamanda farklı zamanlarda inşa edilmiş olan binaların kullanımında ve işlevinde, tarihine ve onun etkilerine dair net kanıtlar bırakır.

el sanatları

Belki de en saf kültürel unsurdur, çünkü yazarının elinden başka hiçbir şey müdahale etmez. Kullanılan malzemeler bölgeye özgüdür ve üretim teknikleri gözlemden ve uygulamadan nesilden nesile aktarılmaktadır.

Birçoğu sanayileşmiştir (Çin'deki ipek üreticileri için olduğu gibi), ancak yüksek bir kültürel bileşene sahip olmayı bırakmıyorlar.

Kefil olarak UNESCO

İnsanlık için değerli unsurları belirlemek ve sorumluluğunu almak amacıyla Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'ni kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) koruma ve koruma.

Daha sonra, 2003 yılında, bu aynı organizasyon bir topluluk içinde yerleşik olan kullanımlar, ifadeler, bilgi ve teknikler olarak anlaşılan maddi olmayan kültürel unsurlara yönelik eylem alanını genişletti.

Bu şekilde, her yıl UNESCO tarafından Kültür Mirası olarak ilan edildiğinde gelecek nesiller için korunmayı başaran toplumlar listesine paha biçilmez kültürel zenginlik unsurları eklenmektedir.

Bütün bunlar, söz konusu varlıkların korunmasını ve iletilmesini sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara teşekkür eder.