PESTEL Analizi Nedir?

PESTEL analizi makroekonomik ortamı analiz etmek için bir araçtır. Bir bölgenin ekonomik sistemlerini bir bütün olarak incelemeye hizmet eder.

Bir işletmenin kurulması için kaynakların ve erişmek istediğimiz pazarın analizi esastır. Riskleri ve faydaları hesaplamanız veya en azından bir piyasa araştırması yapmış olmanız gerekir. PESTEL analizi sayesinde, bir şirket güçlü ve zayıf yönlerini görmek için çevresini inceleyebilir.

PESTEL, Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik kısaltmasından gelir. Bu faktörlerin analizinden oluşan bir çalışmadır.

Faktörlerin uygulanabilirliği analiz edilen sektöre veya pazara bağlı olarak değişebilir. Tüketici şirketleri sosyal faktörlere daha fazla önem veriyor, ancak hammadde sanayileri çevresel ve politik faktörlerin daha fazla analizini yapacaklar.

PESTEL analizinin bileşimi

PESTEL analizini yalnızca pazara dahil etmeye başlamak isteyen şirketler değil, aynı zamanda halihazırda faaliyette olan ve güçlü ve zayıf yönlerini diğer analiz yöntemleriyle birlikte keşfetmek için faaliyet gösteren şirketlerde de kullanılır.

Bir şirketin ekonomik yolculuğunda başarılı olması için, çevresini sürekli olarak analiz etmesi gerekir. Çevre, değişen bir yaşam ortamıdır ve şirketin yalnızca ekonomik faaliyetinin başlangıcında değil, sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiğidir.

Başlangıçta, bu çalışma Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin analizine odaklanan Zararlı analizi olarak başlatıldı. Bununla birlikte, araştırma ve teknolojideki gelişmeler piyasaların analizine yeni faktörler ekledi. Toplum değişen bir varlıktır ve bunu analizlere eklemeliyiz.

PESTEL analizi için çevresel faktörleri (İngilizce ortam) ve yasal faktörleri ekliyoruz. Son yıllarda toplumda çevre bilincinde bir artış olmuş, yasal önlemler alınmış ve tüketici bilinci değişmiştir.

Aynı zamanda, piyasaların analizinde dikkate alınması gereken ve Avrupa düzeyinde yasalar uygulayan Avrupa Birliği gibi ekonominin bakımı için gruplar oluşturulmuştur. Bu analizin demografik veya düzenleyici faktörleri içeren başka çeşitleri de vardır.

PESTEL analizinde çalışılacak faktörler

Bir PESTEL analizi geliştirmek için aşağıdaki faktörleri incelememiz gerekir:

siyasi

PESTEL analizindeki politik faktörler, ekonomiye devlet müdahalesine odaklanmaktadır. Politik faktörler dahilinde vergileri, iş yasalarını, çevre yasalarını, tarifeleri ve siyasi istikrarı analiz etmeliyiz.

Birinci dünya ülkelerinde politik faktörler genellikle kararlıdır. Ancak bir şirket üçüncü dünya ülkelerinde bir pazara girişini analiz ediyorsa, işine başlamadan önce o ülkenin politik istikrarını dikkate almak zorunda kalacaktır.

Bu faktörlerin analizinde, hükümetin girmek istediği pazardaki hizmetlerin bir kısmını sağlayıp sağlamadığı veya mevzuatının şirketi doğrudan etkileyebileceği de dikkate alınmalıdır. En fazla etkiye sahip olan hükümet kararları, bir ülkenin sağlık, eğitim ve altyapısına dayanan kararlar.

Hükümetin kısa vadedeki değişimi, gelecekteki farklı hükümetlerin ve seçim programlarının popülerlik anketlerini analiz ederek de dikkate alınması gereken bir faktördür.

ekonomik

İş ortamının analizi için ekonomik faktörler içerisinde, kalıcı ekonomik faktörler, ulusal düzeyde geçici olanlar ve uluslararası geçici olanlar arasında küçük bir ayrım yapabiliriz.

Kalıcı ekonomik faktörlere, bölgenin ekonomik gelişme seviyesini, nüfus artış hızını, ücret seviyelerini ve hammadde mevcudiyetini dahil edebiliriz. Bu faktörler zaman içerisinde genellikle kararlıdır ve değişiklikleri zaman içerisinde minimum düzeydedir.

Ulusal düzeydeki geçici faktörler dahilinde, ödemeler dengesi durumuna ve piyasada mevcut faiz oranlarına odaklanmak gerekir. Kısacası, bir ülkenin ekonomik faaliyeti ile ilgili durumunun unsurları.

Uluslararası seviyedeki geçici faktörlerde, diğer bölgelerdeki şirketler arasındaki rekabeti ve pazar korumacılığını dikkate almalıyız.

Küresel ekonomik durum da dikkate alınması gereken bir faktördür, çünkü yakın savaşlar veya muhtemel krizler birbirine bağlı ülkeler ise başka bir ülkenin ekonomisini etkileyebilir.

sosyal

Şirketlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir; zevklerin, p

İşletmeler başarılı olurlar çünkü müşterilerine bir hizmet sunmaya çalışırlar, eğer müşterilerin tercihleri ​​değişirse, şirketin kalıbını değişikliklere göre değiştirmesi ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlaması önemlidir.

Sosyal faktörlerin analizinde vurgulanabilecek faktörler arasında nüfusun göçünü, eğitim seviyesini, doğum oranını ve yeni aile yapısı biçimlerini içermesi gerekir.

Küreselleşmiş bir dönemde, tüketicilere sunulan iletişimi göz önünde bulundurmalıyız. Bu iletişim, tüketicilere doğrudan ulusal pazarla rekabet edecek diğer ülkelerden gelen ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sağlar.

teknoloji

Müşterilerin ihtiyaçları, pazardaki yeni ürünlerin ortaya çıkmasıyla değişmektedir. Her türlü işletmede, teknoloji başarısının anahtarıdır. Başlıca teknolojik faaliyetleri olan şirketlerde, teknoloji alanındaki gelişmeler ve gelişmeler, pazarın giriş engelleri olup olmadığını belirler.

Ekonomik faaliyetin geliştiği şirket veya sektörün türüne bağlı olarak, teknolojik gelişmeler daha fazla veya daha az etkileyebilir. Örneğin, teknolojiyle uğraşan şirketler, tekstilde yer alan şirketlerden daha sık teknolojik gelişmelerle karşı karşıya kalmaktadır.

Teknolojik yenilikler sadece şirketin uzman ürünü için değil aynı zamanda faaliyetlerinin gelişimi için de geçerlidir.

Rekabetin sadece teknolojik gelişiminin önemli olduğu değil, aynı zamanda Ar - Ge'ye yatırım yapmayan bir şirketin pazarda başarılı olma ihtimalinin daha düşük olacağı not edilmelidir.

Teknolojik faktörler dahilinde, devlet tarafından sunulan teknolojiye, otomasyona, teknolojik değişikliklerin hızına ve Ar - Ge faaliyetlerine verilen teşviklerin dikkate alınması gerekmektedir.

çevre

Bir şirketin ekonomik faaliyetinin gelişimini etkileyen çevresel faktörler arasında ekolojik ve çevresel yönleri buluruz.

Ekonominin belirli sektörleri doğrudan bölgenin çevresel durumuna bağlıdır. Turizm ve hatta sigorta şirketleri gibi sektörler doğrudan kendilerini çevreleyen ortamın durumuna bağlıdır.

Halen, iklim değişikliği ile ilgili endişeler artmıştır. Bu, yalnızca bazı devlet kurumları tarafından benimsenebilecek politikaları değil, aynı zamanda müşteriler çevreye zarar vermeyen uygulamalar yoluyla şirketlerin ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini de değerlendirmektedir.

Bu, sadece şirketlerin pazara girişinde zararlı bir etkiye sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen ekolojik kökenli yeni ürünler için yeni pazar olanakları sunuyor.

yasal

PESTEL analizinde siyasi ve yasal faktörler arasında bir ayrım yapılmıştır. Politikacılar bölgedeki hükümet sistemine daha fazla odaklanıyor. Yasal analiz çerçevesinde, ekonomik faaliyetin gelişimini etkileyebilecek yasalar değerlendirilecektir.

Bu yasal analiz çerçevesinde, örneğin antitröst yasaları gibi piyasaya giriş engelleri için var olan yasalar değerlendirilecektir. Sadece şirketin ekonomik faaliyetlerini değil aynı zamanda ayrımcılık karşıtı yasalar olarak örgütlenmesini de etkileyen yasalar.

Bu faktörler bir şirketin nasıl çalıştığını ve ürün ve hizmetlerine olan talebi analiz eder.

Eklenen faktörler

Yeni pazar eğilimleri incelendiğinde analiz için PESTEL analizine çeşitli faktörler eklenir. Bunlar arasında en önemli demografik veya düzenleyici faktörler dahil edilebilir. Aynı şekilde, diğer etnik, eğitimsel, dini faktörler dahil olabilir ...

demografisi

Bu faktörler nüfus, cinsiyet, yaş, etnik köken, istihdam durumu, dini inançlar temelinde değişiklikleri analiz eder.

Bir şirketin ürününün uygulanabilirliğini ve tüketiciye pazarlama yoluyla nasıl yaklaşacağını belirlemek için erişmek istediği piyasayı dikkatlice analiz etmek önemlidir.

düzenleyici

Bu faktörler politik ve yasal olanlara dahil edilebilir. Parlamento eylemleri, yerel yönetim tüzükleri ve denetleme mekanizmaları gibi konulara daha fazla vurgu yaptılar.

referanslar