İdare nedir?

Yönetim, fiziksel ve insan kaynaklarının örgütsel hedeflere ulaşılabilecek şekilde yönlendirilmesine ilişkin bir faaliyettir.

Mevcut kaynakların etkin kullanımı ile bir grup insan tarafından belirli görevlerin yerine getirilmesini içeren bir süreçtir.

Genellikle, bir idare oluşturmak için en az iki kişi gerekir. Birey, bir organizasyonu yöneten tek bir üye olarak değerlendirilemez.

İdarenin, bir kişinin yönetme kabiliyetine sahip olması gerektiği anlamında bir sanat olduğu söylenebilir.

Aynı zamanda bir bilimdir, çünkü bir grup faaliyetin koordine edildiği bir yerde geçerli olan belirli ilkeler geliştirilir.

Bu süreç aynı zamanda kaynakların planlanması, organizasyonu, yönetimi ve kontrolünü içermesi gereken kesintisiz bir süreçtir. Tüm bu süreçlerin iyi bir yönetime sahip olması ve bir amacın yerine getirilmesi için gereklidir.

İdarenin özellikleri nelerdir?

1- Hedefe yöneliktir.

Herhangi bir idari faaliyetin başarısı, hedeflerin veya belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesiyle verilir.

Uygulama, bir işlem ile bir faaliyettir; önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için tüm insani ve fiziksel kaynakları kullanmaya yardımcı olan bir araçtır.

Örneğin, bir şirketin amacının makul fiyatlarla kaliteli ürünler üreterek maksimum müşteri memnuniyetine sahip olmak olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu, verimli çalışanların kullanılması ve kıt kaynakların daha iyi kullanılmasıyla sağlanabilir.

2- Sürekli bir süreçtir

İdare, sorunların ve rahatsızlıkların sürekli olarak ele alınmasını içeren bir süreçtir. Zorlukları belirlemek ve bunları çözmek için uygun adımları atmak için endişelenmelisiniz.

Hedeflere ulaşmak için, geliştikçe bazı politikalar uygulanmalıdır; ayrıca, reklam ve pazarlama bu yeni hedeflerle el ele gitmeli. Bu nedenle, yönetim sürekliliği içeren bir süreçtir.

Temel olarak, uygulama hiç bitmeyen bir fonksiyondur. Aynı fonksiyonların tümü sürekli olarak - her zaman tüm yöneticiler tarafından nasıl düzenlenir, yönetilir ve kontrol edilir - gerçekleştirilir. Yöneticiler organizasyonda sürekli olarak çeşitli fonksiyonlar gerçekleştiriyorlar.

3- Disiplinlerarası bir yaklaşıma sahiptir

Yönetim, ekonomi, ticaret, işbirliği, finans, siyaset bilimi, sosyoloji, istatistik, demografi, kantitatif teknikler, mühendislik, ekoloji, coğrafya, biyoloji, vb. Gibi farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerine dayanan ayrı bir disiplin olarak büyümüştür.

İdare, bu disiplinlerden ilgili bilgileri kullanır ve bunları çok disiplinli ve işlevsel bir çalışma alanı oluşturacak şekilde bütünleştirir.

Bu şekilde örgütsel problemlerle uğraşırken geniş bir spektrum yaklaşımı geliştirilebilir.

4- Teknik ve sosyal bir süreçtir

İdare tüm kararlarına entegre olur ve sosyal ve teknik yönlerin yanı sıra organizasyonun tüm ekonomik ve insani yönlerini de yerine getirir.

5- Bu bir grup etkinliğidir

Yönetim her zaman yönetim faaliyetlerine katılan bir grup insanı ifade eder. İdari işlevler yalıtılmış olarak gerçekleştirilemez.

Her birey kendi statüsünde ve departmanındaki görevleri yapar; ancak o zaman idari işleve ulaşılabilir.

İdarenin sonucu bile, her bireyi ve örgütün her bir bölümünü etkiler; bu nedenle tek bir kişinin bireysel çabasını değil, her zaman grup çalışmasını ifade eder.

6- Çok boyutlu

Yönetim, üç ana faaliyet içerdiğinden, sadece tek bir faaliyet ifade etmez:

İş yönetimi

Tüm kuruluşlar bir görev veya hedef gerçekleştirmelidir; İdari faaliyetler bu hedefi yerine getirmelidir.

İş, işletmenin veya alanın özelliğine bağlıdır. İdare, işin verimli ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Personel yönetimi

İnsan kaynakları bir organizasyonun en büyük gücüdür; İki şirket aynı teknolojik, fiziksel ve finansal kaynaklara sahip olabilir, ancak hiçbir zaman aynı insan kaynağına sahip olamaz.

İnsan kaynaklarının yönetimi iki boyuta ayrılır: üyelerin bireysel ihtiyaçlarına dikkat etmek ve insan grubuna bakmak.

Operasyon yönetimi

Bu, üretim döngüsünün faaliyetlerini ifade eder. Operasyon yönetimi, hangi işin yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği ve kimin yapması gerektiğine karar vermek de dahil olmak üzere, iş yönetimi ve insan yönetimi karışımına odaklanır.

7- Dinamik bir işlevi var

İdare, çevrede meydana gelen değişikliklere göre hedeflerinde, amaçlarında ve diğer faaliyetlerinde değişiklik yapmalıdır. Ekonomik, teknik ve politik çevre gibi dış çevrenin idare üzerinde büyük etkisi vardır.

Bu ortamlarda değişiklikler meydana geldikçe, organizasyondaki hususların rekabetçi dünyada hayatta kalabilmek için ayarlanması gerekir.

8- Somut değildir

Uygulama fiziksel olarak görülemez, ancak varlığı hissedilebilir. İş ortamında düzen ve koordinasyon görerek idarenin varlığı hissedilebilir.

Örgütte kaos ve karışıklığa yol açtığı için yönetim eksikliğinin varlığını hissetmek daha kolaydır.

Örneğin, bitmiş ürünlerin envanteri her geçen gün daha da artarsa, pazarlamanın ve satışların yanlış yönetildiğini açıkça göstermektedir.

9- Bu bir bileşik işlemdir

Uygulama, uygun bir sıra ile yapılması gereken bir dizi fonksiyondan oluşur. Bu işlevler diğerlerinden bağımsız değildir; Bu, birbirlerine bağımlı oldukları anlamına gelir.

Yönetimin ana aşamaları planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol; organizasyon planlanmadan yapılamaz, plan bilinmeden kontrol edilemez vb.

Tüm fonksiyonlar diğerlerine bağlıdır, bu nedenle idarenin tüm bu fonksiyonlardan oluşan bir süreç olarak kabul edilmesinin nedenidir.

10- Kaynakların entegrasyonu

İdare, en uygun kullanım için tüm kaynakları - hem maddi hem de insan - entegre etmek ve dengelemektir. Bu şekilde etkili sonuçlar elde edilebilir.