Teknoloğun Etik Davranışı Nedir?

Teknoloji uzmanının etik davranışı, meslekte çalışanın teknolojideki kararlarını çalışmalarında yönetmesi gereken ahlaki ilkeleri ifade eder.

Tüm mesleklerin doğru ve yanlış eylemler hakkında bazı ipuçları veren bir etik kuralları vardır. Bununla birlikte, teknoloji uzmanları söz konusu olduğunda, sabit bir etik kodun oluşturulmasını engelleyen durumlar vardır.

Bir yandan, teknolojik gelişmeler çok hızlı gerçekleşmekte ve her gün yeni etik ikilemler yaratılmaktadır. Bu, zaman içinde sabit kalan etik normların bulunmasını zorlaştırır.

Öte yandan, günümüzde teknoloji insan yaşamının tüm alanlarına yayılmıştır. Sadece endüstrinin bir parçası değil, kültürde ve günlük yaşamda da var. Bu nedenle teknoloji uzmanının etik zorlukları artmaktadır.

Teknoloji uzmanının etik davranışını anlamak için kavramlar

Etik ikilemler

Teknolojinin topluma farklı açılardan getirdiği faydalar açık olmasına rağmen, bunun yanında yeni sorunların ortaya çıktığı da açıktır:

Teknolojinin şu anda insanların günlük yaşamında önemli bir yer işgal ettiğini unutmamak gerekir. Hanehalkları, okullar, endüstriler, hükümetler ve tüm insan alanları şu anda teknoloji tarafından kullanılmaktadır.

Bu fenomen insani gelişme için büyük yararlar sağlamıştır. Bununla birlikte, bazı insanların elinde bulunan büyük gücü tanımak da gereklidir: teknoloji üreten ve pazarlayanlar.

Bu yeni güç nedeniyle, yeni sorunlar ve yeni etik ikilemler ortaya çıkar. Ekonominin teknolojiye yönelimi, çevrenin teknolojik amaçlar için bozulması ve bilgilerin manipülasyonu bunlardan bazılarıdır.

Nükleer teknoloji, kitle imha silahları ve radyoaktif atıklarla ilgili tartışmaları başlattı. Elektronik cihazların üretimi ve büyük tüketimi, hammadde tükenmesi konusundaki tartışmayı başlatmaktadır.

Biyoteknolojideki gelişmeler aynı zamanda tartışmalar yaratır. Genetik klonlama ve genetik modifikasyonlarla ilgili tartışmayı açar.

İletişim teknolojileri ayrıca insanların birbirleriyle olan ilişkilerini de değiştirdi. Giderek daha fazla bilgi var, ancak yüz yüze temasın azalması ve insan ilişkilerinin soğutulması konusunda endişeler var.

Bunlar gibi, teknolojik gelişmeden gelen birçok çağdaş ikilem var. Bu nedenle, teknolojik gelişmelere ilgi duymaya ek olarak, teknoloji uzmanlarının da tüm gelişmelerinde etik hakkında endişelenmeye başlaması gerekmektedir.

Belki de Dünyadaki Teknolojinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile ilgileniyorsunuzdur.

Teknoloji uzmanının etik ilkeleri

Genellikle, teknoloji uzmanları çalışmalarının geliştirilmesinde belirli ilkelere odaklanırlar. Verimlilik, etkinlik ve bilgi arayışı bunlardan bazılarıdır.

Bununla birlikte, bu gelişmeler teknolojik gelişmelerin etik olması için yeterli değildir. Aslında, bazen verimlilik veya etkinlik arayışı çevreye veya insanların bütünlüğüne karşı olabilir.

Bu nedenle teknolojinin çıkarlarını genişletmek gerekir. Teknoloji uzmanlarının sürekli olarak yeni gelişmelere ulaşması yeterli değildir. Bu ilerlemelerin sorumlu olması da gereklidir.

  • Temel ilkeleri

Çoğu üniversitenin teknoloji uzmanı için kendi etik kuralları vardır. Bu kodlar, kendi alanlarına bakılmaksızın, tüm teknoloji uzmanları için geçerli olan bir dizi genel değeri bir araya getirir.

Bu genel değerler iki grupta özetlenebilir:

Teknolojik gelişmelerin teknik yeterliliğini korumak. Yani, düzgün çalışmasını ve etkinliğini sağlamak.

Başkalarının, mülkünüzün veya itibarınızın zarar görmesinden kaçının. Teknolojik gelişiminin ya da daha sonraki kullanımının bir sonucu olarak.

Bu değerler temeldir, ancak teknik işleyişe ve bilimsel çevreye odaklanırlar.

Bu nedenle, teknoloji uzmanına toplumun sunduğu yeni etik ikilemlerde rehberlik etmek için yeterli değillerdir.

  • Yaşamın Hizmetinde Teknoloji

Daha geniş bir etik yaklaşım, teknolojinin insan yaşamı üzerindeki muazzam etkisini kabul etmekte ve teknoloji uzmanları için başka bir prensibi öne sürmektedir: bir şeyi yapmanın mümkün olması, bunun doğru olduğu anlamına gelmez.

Bu, teknolojistlerin gelişimlerinde kendilerini sınırlamak zorunda oldukları anlamına gelmez, bunun yerine yaratıcılık için farklı bir yaklaşım vermenin bir davet olduğu anlamına gelir.

Topluma fayda sağlayan alternatifler hakkında düşünmek bir motivasyondur. Bu, sosyal hizmet kriterlerini daha yüksek olan, yaşamla uyumlu bir yenilik üretmeyi sağlayan sorumlu bir yaratıcılık geliştirmektir.

  • Çevresel maliyetleri hesapla

Teknolojik gelişme projelerinde ekonomik maliyetlerin ne olduğunu belirlemek çok önemlidir. Ancak, aynı maliyetin çevresel maliyetler için yapılması pek yaygın değildir.

Aslında, genellikle, olası çevresel zarar, maliyet tasarrufu ve bilimin ilerlemesini kolaylaştırmak amacıyla göz ardı edilir.

Bu nedenle, şu anda teknolojinin temel bir değeri, çalışmalarının sahip olabileceği çevresel maliyetlerin farkında olmaktır.

Bu, teknolojideki ilerlemeyi durdurmak anlamına gelmez, tam tersine, ona çevresel sorumluluk yaklaşımı vermek anlamına gelir.

  • Bilgi işleme

Bilgi ve iletişim teknolojileri de yeni etik ikilemlere neden oldu.

Halen internette dolaşan muazzam miktarda özel veya ayrıcalıklı bilgi, sosyal, politik ve ekonomik bir ilgi kaynağı haline gelmiştir.

Teknoloji uzmanlarının bu bilgilere erişme veya bunları manipüle etme gücü de etik davranış gerektirir.

Ancak, etiğin bilgi teknolojilerinden önce nasıl olması gerektiğinin tek bir versiyonu yoktur.

Örneğin, farklı bilgisayar korsanları grupları kendilerini "etik bilgisayar korsanları" olarak adlandırırlar. Çalışmalarının sosyal bir hizmet sunduğunu iddia ediyorlar, çünkü kamu malı olması gereken bilgiler var.

Bu anlamda, bilgiyle neyin yapılması gerektiği veya yapılmaması gerektiği konusunda net kurallar tanımlanması mümkün değildir.

Öte yandan, eğer Kant'ın önerisi kabul edilebilirse: "insanlar aynı şekilde hareket ederse herkes yarar sağlayacak şekilde davranmalıdır".

  • Yasal ötesinde

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesinin bir başka çıkarımı, yasallık ile ilgilidir. Yeni teknolojilerin sürekli ortaya çıkması yasal ikilemler yaratır, çünkü ortaya çıkan tüm yeni durumları düzenlemek için kurallar yoktur.

Bu nedenle, teknoloji uzmanı çalışmalarında temel bir öncülden başlamalıdır: yasal olan her şey değil, mutlaka doğru.

Halen, teknoloji uzmanları ve şirketler kendi ahlaki kurallarını oluşturmalıdır. Bu kodlar elbette her ülkenin yasalarını dikkate almalıdır. Ancak, daha ileri gitmeleri de gereklidir.