Hoffman'ın işareti: Nasıl alıyorsunuz ve bu ne anlama geliyor?

Hoffman işareti, orta parmağın çivisine basarken elin parmaklarının fleksiyonundan oluşan anormal bir refleks cevaptır.

Genellikle piramidal sendrom gibi patolojilerle ilişkili olmasına rağmen, refleksleri yükselmiş sağlıklı insanlarda (hiperrefleksi adı verilen) oluşabilir. Görünüşe göre bu işaret genellikle omurilikte veya beyinde bir miktar hasar olduğunu gösterir.

Nörolojik klinik muayene, geçmişte, mevcut tıbbın teknolojik gelişmelerinin olmadığı durumlarda büyük öneme sahipti. İçinde refleksler, kişinin sağlık durumunu gözlemlemek için kontrol edildi.

Ancak günümüzde nörogörüntüleme teknikleriyle bu testler klinik kararlar alırken daha az ağırlığa sahiptir.

Babinski refleksinin veya plantar refleksinin 1896'daki açıklaması nörologların diğer refleks tiplerini aramasını sağladı. Reflekslerin en çok araştırıldığı anatomik bölge alt ekstremitelerdi.

Üst ekstremitelerdeki anormal refleksler daha az sabit, elde edilmesi daha zor ve daha az tanısal öneme sahipti. Her ne kadar Hoffman'ın işareti yüz yıldan fazla bir süredir patolojileri tespit etmek için kullanılıyor.

Adı, 19. yüzyılın sonunda keşfeden Alman nörolog Johann Hoffman'dan (1857-1919) geliyor. Ancak, bu tabela hakkında ilk kez yazan kişi, 1911’de asistanı Curschmann’dı.

Hoffman ve Tromner belirtileri, üst ekstremite açısından klinik olarak en çok kullanılan ve kortikospinal sistemdeki sorunları belirtmek için kullanılan işaretlerdir.

Hoffman refleksine bazen hatalı olarak "Üst ekstremitenin Babinski refleksi" denir. Ancak, farklı reflekslerdir ve karıştırılmamalıdırlar.

Hoffman işareti aynı zamanda dijital refleks olarak da bilinir ve piramidal sistemin kortikosinal kanalının hastalığı için bir test olarak kullanılır.

Bu refleksin varlığı, piramidal yolu oluşturan üst motor nöronlarının tutulumunu gösterebilir. Bu nöronlar üst uzuvların gönüllü hareketlerinden sorumludur.

Etkilendiğinde, Hoffman işaretine ek olarak, hipertoni (artan kas tonu), güçsüzlük, hiperrefleksi, ritmik ve istemsiz kasılmalar, kasların ellerinde hassas hareketler yapma zorlukları gibi diğer semptomlar ortaya çıkarır.

Hoffman tabelasını nasıl alırsın?

Hoffman'ın işaretini elde etmek için, hastanın rahat eli el bileği aşağıya doğru bükülürken, orta parmak kısmen esnetilir. Denetçi, hastanın orta parmağını işaret parmağıyla orta parmağı arasına yerleştirerek tutacaktır.

Baş parmağını vurarak veya hastanın orta parmağının tırnağını sıkıştırarak güçlü bir hareket yapacaktır. Bununla birlikte, işaret parmağının ya da halka parmağın tırnağının çarpmasıyla da gözlemlenebilir.

Baş parmağının eklenmesi ve işaret parmağının fleksiyonu varsa Hoffman işaretinin mevcut olduğu söylenir. Bazen kalan parmakların fleksiyonu da oluşur.

Ek olarak, boynun esnemesi veya uzamasının bazı durumlarda bu işareti daha da kötüleştirebileceği görülmüştür.

Hoffman'ın işareti neyi gösterir?

Hoffman belirtisi piramidal sistemin kortikospinal kanalına hasar verdiğini gösterir. Beyin korteksinden omuriliğe geçen bir dizi sinir lifidir. İşlevi, gönüllü hareketler gerçekleştirmek için sinir uyarılarını iletmektir.

Bu zararlar iki taraflı veya tek taraflı olabilir. Tek taraflı hasar oluştuğunda, vücudun yaralanmanın bulunduğu yerin karşısındaki tarafı etkilenir. Bu nedenle, bu işaret tek taraflı ya da iki taraflı olmasına bağlı olarak bir elinde ya da her ikisinde de sunulabilir.

Hoffman belirtisi, hiperrefleksinin varlığını gösterir. Hipertiroidizm, bazı endişe türleri ve derin tendon refleksleriyle ilgili diğer koşullar gibi çeşitli koşullara eşlik eder.

Hipertiroidizme bağlı hiperrefleksi, genellikle bilateral bulgular üretir. Bir tümör gibi beyine yapısal hasar, tek taraflı refleksle sonuçlanacaktır.

Bu işaret ayrıca servikal omurganın hastalıklarını değerlendirmek için de kullanılır. Babinski belirtisine kıyasla, Hoffman işareti myelopatilerde cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda daha yaygındır.

Miyelopatiler omuriliğin kronik bozukluklarıdır. Genellikle travma veya enflamasyon nedeniyle olmayanlara atıfta bulunurlar. Bazı yazarlar, daha az ciddi nörolojik sorunları olan hastalarda Hoffman işaretinin daha muhtemel olduğunu belirtmektedir.

Görünüşe göre, Hoffman işareti aynı zamanda multipl sklerozun bir göstergesi olabilir. Ellerin hareketlerini kontrol eden (C5 gibi) sinir motor yollarında veya omurilikte sinirlerde lezyonlar olduğu gözlenir.

Lomber omurga hastalığı olan fakat servikal omurgayla ilgili semptomları olmayan hastalarda, bu işaret servikal omurgada gizli kompresyonun bir göstergesidir.

Bununla birlikte, Glaser, Cura, Bailey ve Morrow'un (2001) servikal omuriliğe bası ile 165 hastayı analiz ettiği bir çalışmada, Hoffman testinin bu durumu öngörmede güvenilir bir araç olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sağlıklı insanlarda Hoffman belirtisinin varlığının önemli bir insidansını gözlemlediğinden, bu iliği sıkıştırmamış hastaları bulmuşlardır.

Diğer yandan, Sung ve Wang (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, Hoffman işaretli asemptomatik hastalar çalışılmıştır. 16 hastaya servikal röntgen ve manyetik rezonans yapıldı.

Manyetik rezonans, tüm hastalarda patolojileri yansıtıyordu. On dördünde servikal spondiloz vardı. 15'i kordonun fıtıklaşmış nükleus pulposusuyla sıkışması vardı. Bunlardan biri T5-T6'da ortaya çıkan bir sıkıştırma ile fıtıklaşmış bir diske sahipken.

Hoffman işaretinin her zaman piramidal yolun bir patolojisinin varlığına işaret etmediğini belirtmek önemlidir. Bazı durumlarda kaygı çeken veya uyarıcı maddelerin etkisi altında olanlar gibi "canlı" reflekslere sahip kişilerde gözlenmiştir.

Bununla birlikte, diğer patolojik refleksler veya anormal semptomlar eşlik ettiğinde, bu işaret sinir sisteminin bazı hastalıklarını içerir.