Felsefe

felsefe - Simón Rodríguez Inspiradores 28 Düşünceleri

Simón Rodríguez Inspiradores 28 Düşünceleri

Sürgünde bilindiği üzere size 28 Simón Rodríguez (Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez) veya Samuel Robinson düşüncelerini getirdim. Simón Rodríguez, Caracas'ı özgürleştirici düşüncenin bir temeli idi. Simón Bolívar'ın ustası olduğundan Amerika'da bağımsızlık ve özgürlük fikirlerinin babası; vatandaşlar ve kıta için eşitlik ve bağımsızlık fikirlerine dayanarak genel bir eğitim vermiştir. Eğitimi, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, L

felsefe - Ortaya Çıkan Paradigmalar: Kökeni, Örnekler ve Bilime Katkıları

Ortaya Çıkan Paradigmalar: Kökeni, Örnekler ve Bilime Katkıları

Ortaya çıkan paradigmalar , devrim boyunca meydana gelen ve genel olarak bilim ve toplumların gelişim modelini oluşturan bir paradigmadan (model) diğerine değişim veya geçişlerdir. Bir paradigma, bir bilgi alanına katkıda bulunan bir kavram, kalıp, teori veya varsayım grubudur. “Paradigma” kelimesi, “birlikte” ve “deiknumi” anlamına gelen iki “Yunanca” terimden gelir; Benzer şekilde, bu terim "örnek, örnek veya kalıp" anlamına gelen Yunan paradeigmasından gelmektedir. Başlangıçta, "paradigma"

felsefe - 8 Başlıca Felsefe Disiplini

8 Başlıca Felsefe Disiplini

Felsefi disiplinler , insanın ana sorularına cevap bulmaktan başka bir şey olmayan, belirli bir problemi veya felsefe üzerinde çalışılan bir bölümün analizinden sorumlu olan çalışma dallarının her biridir. Bu soruların bazıları, her zaman rasyonel bir bakış açısı ile analiz edilenin varlığı, nedeni, ahlak, bilgi ve diğer pek çok aşkın konu kadar belirleyicidir. Bu rasyonel bakış, felsefeyi d

felsefe - 5 Felsefenin Dalları Nelerdir?

5 Felsefenin Dalları Nelerdir?

Felsefenin en seçkin dalları beştir: metafizik, epistemoloji, politika, etik ve estetik. Hepsi birbiriyle ilişkili. Felsefe kelimesi kelimenin tam anlamıyla "bilgelik aşkı" anlamına gelir; Farklı dallarında kapsadıklarının genişliği geniş olmasına rağmen, bilgi çalışması veya "düşünce hakkında düşünme" dir. İnsanlığın ilk sistematik i

felsefe - Günlük Yaşamda 25 Tümdengelimli Argüman Örneği

Günlük Yaşamda 25 Tümdengelimli Argüman Örneği

Tümdengelimli bir argüman , elde edilen sonucun doğru olduğunu not ederek mantığın geçerliliğini garanti etmeyi amaçlayan bir argümandır , çünkü öncüller (sonuçtan önceki argümanlar) da doğrudur. Sonuçların binadan doğru bir şekilde çıktığı argümanı "tümdengelimli olarak geçerlidir". Eğer geçerli bir argüman, doğrul

felsefe - Efsanevi Düşünce Nedir?

Efsanevi Düşünce Nedir?

Efsanevi düşünce , gerçekliğin anlamını ve sezgisel, duygusal, irrasyonel, mantıksız, öznel ve fantazi araçlarla olmanın nedenlerini anlamaya ve açıklamaya çalışan sosyo-kültürel bir yaklaşımdır. Bu kavram, insanlar arasında birkaç yüzyıldan daha uzun bir süredir var olmuştur ve her medeniyetin değer sistemlerinin, sosyal sözleşmelerin, inançların ve davranış kurallarının yapılandırılmasının merkezinde olmuştur; antik ve modern. Efsanevi düşüncenin, belirli insanları ta

felsefe - Felsefi Bilgi Nedir?

Felsefi Bilgi Nedir?

Felsefe öncesi bilgi , felsefenin insan hayatının çeşitli yönleriyle ilgili gerçekleri ve açıklamaları aramanın ana yolu olarak geliştiği çağın öncesindeki düşünce, inanç ve düşünce ölçütleri setidir. Felsefe, insan düşüncesi kendini bilinçlendirdiğinde uygulanır. Temaları yaşam, evren ve varlığın tümüyle ilgili karmaşık soruları kapsar. Bu düşünce tarzı bizi şu gibi sorular üze

felsefe - Platonik dualizm nedir?

Platonik dualizm nedir?

Platonik dualizm , dünyamızın önemli ve kalıcı şeylerin (eidos veya fikir dünyası olarak adlandırılan) bulunduğu ve görünmeyen ve önemsiz (doxa, fikir veya duyarlı dünya) geçen bir tür görünmez çizgiye bölünmesini önerir. aşağıda yer almaktadır. Platon'a göre, ruhumuza ulaşmak ve yükseltmek için her gün çaba göstermeliyiz, böylece yalnızca eidosdan ya da fikir dünyasından düşünmek ve gözlemlemek için. Aynı şekilde, Platon'da göreceli gerçek

felsefe - Etik çalışma alanı nedir?

Etik çalışma alanı nedir?

Etik etüt alanı, sonuçları diğer bireyler üzerinde birçok düzeyde etkileyebilecek bireysel durumların eylemleri ve değerleridir. Etik, ahlakla yakından ilgilidir, ancak bu ikisi arasında daha iyi bir ayrım yapmak isteyen yazarlar vardır. Etik etütleri, başka şeylerin yanı sıra, şu soruya cevap vermeye çalışır: Belirli durumlar karşısında doğru veya yanlış olan nedir? İnsan için her yönüyle ideal

felsefe - Felsefenin En Önemli 8 Özelliği

Felsefenin En Önemli 8 Özelliği

Felsefenin en göze çarpan özelliklerinden bazıları eleştirel tutumu, çalışma nesnesindeki evrenselliği ve derinliğidir. Felsefe, şeylerin temelinin incelenmesidir; varlık, ahlak, güzellik, bilgi, dil ve hakikat gibi konuları ele alır. Bu akım Yunanistan'da, Sokrates ve Aristoteles gibi büyük düşünürlerle M.Ö. 6. yüzyılda başlamı

felsefe - Felsefe ne okuyor?  (Çalışmanın Amacı)

Felsefe ne okuyor? (Çalışmanın Amacı)

Felsefe, bilgiyi her türlü biçimde inceler. Bu şekilde, varoluş, düşünce, değerler, zihin ve dil ile ilgili temel problemleri ele alır. Felsefe, düşünce tarzımızı düşünüyor (HANSSON, 2008). Felsefe çalışmasının amacı zihin, değerler, akıl, bilgi ve varoluşla ilgili temel ve genel problemlerdir. Felsefe kelimesinin kökeni

felsefe - Pozitivist veya Pozitivizm Okulu: Özellikleri ve İlkeleri

Pozitivist veya Pozitivizm Okulu: Özellikleri ve İlkeleri

Pozitivist okul ya da pozitivizm on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda gelişen felsefi bir harekettir. Pozitivistlere göre, tek geçerli bilgi gözlem ve deneyimlerden gelen bilgidir. Bu nedenle, her türlü spekülasyon ve batıl inancı eleştirdi ve dışladılar. Pozitivizm ondokuzuncu yüzyılın ortalarında doğdu ve hareketin babasının Fransız filozof Auguste Comte olduğu düşünülüyor. Ancak, fikirleri 20. yüzyıl

felsefe - Felsefenin Kökeni Nasıldı?

Felsefenin Kökeni Nasıldı?

Eski Yunan’da felsefenin kökeni M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanır. Etimolojik olarak, felsefe kelimesi sırasıyla sevgi ve bilgelik anlamına gelen Yunan ve Filipinli köklerden gelmektedir . Edebi çevirisi bilgelik aşkıdır, ancak en geniş anlamında felsefe, insan varlığının hem en temel hem de en derin sorularının incelenmesine adanmıştır. Kendine filozof diyen il

felsefe - Etik İlk 10 Özellikleri

Etik İlk 10 Özellikleri

Etiğin en göze çarpan özelliklerinden biri , uyumlu, adil ve sağlıklı bir toplumun gelişimi için temel bir unsur olmasıdır. Etik, iki açıdan tanımlanabilir. Bir yandan, belirli bir toplumu oluşturan bireylerin eylemlerini temel aldığı ahlaki ilkeler sistemine karşılık gelir. Öte yandan, etik, bu standartların rasyonel olarak tasarlanan unsurlarla desteklenmeye devam edilmesini sağlamak için ahlaki standartların incelenmesiyle ilgilidir, onları geliştirmeyi ve sağlam temeller oluşturmayı amaçlamaktadır. Bazı insanlar "ahlaki"

felsefe - En Önemli 7 Yunan ve Modern Mekanik Filozof

En Önemli 7 Yunan ve Modern Mekanik Filozof

Mekanistik filozoflar için , tüm gerçeklik makineye benzer şekilde şekillendirilir. Bu anlamda, evren madde ve hareket kavramları ile anlaşılabilir ve mekanik olarak açıklanabilir. Mekanizma, her şeyin mekanik bir kökene sahip olduğunu, yani mekanik bir kuvvet tarafından üretildiğini belirten felsefi bir akımdır. Bu akımın temsil

felsefe - 6 Ana Mantık Türleri

6 Ana Mantık Türleri

Birkaç tür mantık vardır ve hepsi, mantığın ne olduğunu ve ne zaman doğru ya da yanlış olduklarını tanımlamak için çalışma hedeflerine odaklanır. Mantık çalışması, Yunan filozofu Aristoteles'in zamanından günümüze gelişti ve bu, daha spesifik ve aynı zamanda, insanın günlük yaşamına daha fazla adapte olmak amacıyla ayarlandı. farklı alanlarda daha somut bir uyg

felsefe - Efsanevi Bilgi Nedir?

Efsanevi Bilgi Nedir?

Efsanevi bilgi , bilime veya bilimsel olarak doğrulanabilir işlemlere dayalı bir temele sahip olmayan belli insan ve manevi kaygılara cevap vermeye ya da vermeye çalışan insan fakültesidir. Bu tür bilgiler genellikle mitoloji ve dinler gibi unsurlarla ilgilidir. İnsanın etrafını çevreleyen çevreyi açıklamak, bazen doğanın sonuçlarını var olmayan varlıklara atfetmek ve insan aklında zor şekillenen ilk araştırmalardan doğdu. Efsanevi bilgi, uzun bir s

felsefe - Greko-Romen Felsefesi Nedir?

Greko-Romen Felsefesi Nedir?

Greko-Romen felsefesi , mantık, ampirik, gözlem ve siyasal iktidar ve hiyerarşinin doğasında vurgulanan bir düşünce sistemiydi. Greko-Romen felsefesi, M.Ö. yy. Çalışması iki bölümde incelenebilir: ilk eklektik yönelim, ikincisi ise İmparatorluğun dini özlemlerine odaklandı. Her iki din de birkaç tanrıya ibadet etmişti; yani, hem Yunanlılar hem de Romalılar çok tanrılıydı. Aslında, Roma tanrılarının

felsefe - En Önemli 4 Okul Öncesi Okulu

En Önemli 4 Okul Öncesi Okulu

Okul öncesi okullar MÖ 7. yy'da Yunanistan'da kurulan felsefi okullardır. Sokrates öncesi var olan klasik felsefe okulları olduklarından, okul öncesi adıyla tanınırlar. Dolayısıyla yaklaşımları Sokratik düşünceden etkilenmedi. Sokratik öncesi ilk okul, MÖ yedinci yüzyılda Thales de Milet tarafından kurulan Milet Okulu, bundan sonra Pisagor okulları (Pisagor tarafından kurulan) ve Eleatic (Parmenides ve Zeno'dan oluşan) geldi (Bastidas, 2012). Sokrates öncesi felsefe,

felsefe - Efsanevi Düşünceden Akılcı Düşünceye Adım Nasıl Geçti?

Efsanevi Düşünceden Akılcı Düşünceye Adım Nasıl Geçti?

Tarih bize , efsanevi düşünceden rasyonel düşünceye geçişin ortaya çıkmasının yüzyıllar sürdüğünü anlatıyor. Efsaneleri ve popüler inançları analiz, mantık ve bilimsel bir açıklama ile bitirin. Efsanevi düşünce, antik dönemde çevrenin, fenomenlerin ve çözemediği gizemlerin olaylarını açıklamak için kullandığı biçimdi. Bu, doğaüstü inançlar, ritüeller ve mitol

felsefe - Sokratik Etik Nedir?

Sokratik Etik Nedir?

Sokratik etik , açıklamak ve anlamak isteyen felsefi akımdır erdem ve iyi. Ahlak felsefesini ilk geliştiren düşünürlerden biri olan filozof Sokrates'in ahlaki ifadelerine atıfta bulunur. Sokrates felsefenin ilk ahlakı olarak, iyi olanın bir tanımını bulmak için yaptığı araştırmanın referansı haline geldi. Ancak, onun yazılı bi

felsefe - Yüksek Mantıksal İlkeler nelerdir?

Yüksek Mantıksal İlkeler nelerdir?

En yüksek mantıksal ilkeler , düşünce sürecini yöneten, düzen, duyu ve titizlik veren öncüllerdir. Geleneksel mantığa göre, bu ilkeler o kadar geniştir ki, matematik, fizik ve diğer tüm bilimler için de geçerlidirler. Yüce mantıksal ilkeler, maddi dünyadaki nesnelerin yönlerini yansıtır; hepsinde ortaya çıkacak kadar basit ve açıktır. Bazıları Batılı bir keyfili

felsefe - Aristotelesci Modelin Baskın 4 Fikirleri

Aristotelesci Modelin Baskın 4 Fikirleri

Aristotelesan modelinin ana fikirleri, doğanın teleolojisi, pratik bilimlerin yanlışlığı, ilkel sebepler olarak hareketsiz motor ve paradigma olarak biyolojidir. Aristoteles, M.Ö. 384 yılında Estagira kentinde doğan ve Yunanistan'ın 2.000 yıldan fazla bir süredir Batı felsefe ve bilimsel akademik çevrelerinde düşünce ve fikirleri çok fazla etkili olan eski Yunanistan'ın bir filozofu, bilim adamı ve logosuydu. Sistematik mantık ve

felsefe - Empirizmin Beş Temel Katkısı

Empirizmin Beş Temel Katkısı

Ampirikçiliğin en önemli katkılarından bazıları ampirik bilgi, ampirik öğrenme, temel bir bilgi unsuru olarak veri veya ampirik yöntemdir. Empirizmin felsefi duruşu, iki temel ilkeye dayanan deneyimle bilgi edinmeye odaklanır. Birincisi, mutlak bir hakikat olmadığı ve ikincisi, tüm hakikatlerin test edileceği, değiştirileceği, düzeltileceği veya atılacağı. Bu nedenle, bilginin ge

felsefe - Reklam Misericordiam Nedir?  (Örneklerle)

Reklam Misericordiam Nedir? (Örneklerle)

Ad Misericordiam argümanı, hiçbir argüman olmadığında mahkumiyet elde etmek için dindarlığa itirazdır. Cezadan kaçınmak için duyguların manipülasyonunu içeren bir yanılgıdır. İyi bir örnek şöyle olabilir: "Bay Polis, kırmızı ışığı geçtim çünkü acelem var. Annem hastaneye yatırıldı ve emirleri sanatoryuma vermeliyim ki onu işletebilsinler. Lütfen, beni dert etme. " Bu örne

felsefe - En Üstün 7 Mantıksal Özellik

En Üstün 7 Mantıksal Özellik

Mantık , geçersizin geçerli mantığını ayırt etmek için kullanılan yöntem ve ilkelerin çalışması olarak nitelendirilir. Bu disiplinin sadece ideal olarak nasıl gerekçelendirildiğiyle ilgilendiği ve her bir insanın neden neye benzediği ile ilgili olmadığı unutulmamalıdır (ikincisi psikolojinin eseridir). Mantık, sadece muhakemey

felsefe - Lucio Anneo Séneca'nın Stoiliği nedir?

Lucio Anneo Séneca'nın Stoiliği nedir?

Lucio Anneo Séneca'nın stoğu , temel olarak, geleneksel Stoatizm'in mantıksal ve fiziksel ifadelerini bir kenara bırakarak, insan ahlakının sorgulanmasına odaklanan pratik bir felsefe doktrinidir. Seneca, fikirleri örnek teşkil eden ve önemli filozoflar, aydınlar ve din düşünürleri için ilham kaynağı olan Stoy felsefesinin ana figürlerinden biri olarak kabul edilir. Katkıları, daha so

felsefe - Timokrasi nedir?  Mülkiyet Hakkında Özellikler ve Kavramlar

Timokrasi nedir? Mülkiyet Hakkında Özellikler ve Kavramlar

Timokrasi , eskiden düşünülmüş bir hükümet sistemidir; bu üyelerin, bol miktarda kabul edilen değerli mülkiyete veya belirli bir sermayeye sahip olan tüm vatandaşlarla sınırlı kaldığı bir sistemdir. Bu şartlara uymayan tüm bireyler devlet kararlarına katılmaktan dışlanır. Bu hükümet biçimi başlangıçta Yunan toplumunda, M.Ö. 600 yılına yakın bir zamanda

felsefe - Epistemolojik Akımlar Neler ve Nedir?

Epistemolojik Akımlar Neler ve Nedir?

En önemli epistemolojik akımlar arasında şüphecilik, dogmatizm, rasyonalizm, görelilik veya ampirizm göze çarpıyor. Epistemoloji, bilgiyi fenomen olarak çalışmaktan sorumlu bir felsefe dalıdır. Bu disiplinden teoriler, bilginin kaynağı, anlamı ve konuyla olan ilişkisi olarak üretilir. Bu disiplinin ort

felsefe - Aydınlanma Felsefesi neydi?

Aydınlanma Felsefesi neydi?

İllüstrasyonun felsefesi , on yedinci ve on sekizinci yüzyılın yeni rasyonel düşünce dalgaları ile Descartes'ın başındaki ve metodik şüphesinin yanı sıra Isaac Newton'un bilimsel devrimini karakterize eden fiziksel yasalardan esinlenmiştir. Aydınlanma, 1688 ile Fransız Devrimi arasında gerçekleşen (özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya ve Amerikan sömürgelerinde) bir Avrupa entelektüel hareketiydi. İnsanoğlunun karanlığını