Etik çalışma alanı nedir?

Etik etüt alanı, sonuçları diğer bireyler üzerinde birçok düzeyde etkileyebilecek bireysel durumların eylemleri ve değerleridir.

Etik, ahlakla yakından ilgilidir, ancak bu ikisi arasında daha iyi bir ayrım yapmak isteyen yazarlar vardır.

Etik etütleri, başka şeylerin yanı sıra, şu soruya cevap vermeye çalışır: Belirli durumlar karşısında doğru veya yanlış olan nedir? İnsan için her yönüyle ideal yaşam biçimi nedir?

Etik, bireyin geliştiği alana dayatılan sosyal sözleşmelere, yasalara ve inançlara uygun davranışlarla karıştırılmamalıdır.

Etik, bir bireyin kendine özgü ve kişilik ilkeleri ile ilgilenir ve daha sonra aldıkları kararlarla ve onlardan doğabilecek tepkilerle yüzleşir.

Etik çalışmaları, bazıları toplumdaki bireyin gününü daha fazla etkileyecek şekilde üç ana bölüme ayrılmıştır; diğerleri esas olarak felsefi yansımalara yöneliktir.

Bunlar metaetik, normatif etik ve uygulamalı etiktir; Aynı şekilde, filozoflar tarafından tanınan ancak çalışmalarında daha az güvenirliği olan dördüncü bir dal vardır: tanımlayıcı etik.

Etik dalları ve çalışma alanları

Meta Etik

Metaetik, insanın çıkardığı eylemlerde, ifadelerde ve yargılarda etiğin doğasını, özelliklerini ve özelliklerini açıklamayı ve yorumlamayı amaçlayan bir daldır.

Metaetik, belirli durumlarda insanın cevabını bulmaya ya da eylemini haklılaştırmaya odaklanmaz, ancak daha üstün kavramları ve daha belirsiz olanları netleştirmeye çalışır.

İyi olan gibi kavramlar; doğru ya da yanlış terimlerinin anlamı nedir; ahlakın niteliği ve ondan çıkan yargılamalar nelerdir; Bazı kararların diğerleri üzerinde nasıl savunulabileceği.

Bunlar metaetik alanında sorulan sorular. Dikey bir düzen olarak gözlenirse, metaetik, daha yüksek bir düzlemde olan, belirli durumlarda somut olmayan, ancak başkalarının türetildiği net bir konsepte sahip olduğunuzda onları şartlandırma yeteneğine sahip sorunları ele alır.

Normatif etik

Eylem üzerinde duruldu; nasıl. Sert olmasa da bazı parametreler belirlemeye çalışmaktadır, çünkü felsefi postulatların insan davranışını kontrol edebilme imkânı yoktur.

Normatif ahlak, ahlaki açıdan konuşacak şekilde nasıl davranılacağı sorusuyla karşılaştığında ortaya çıkan soruların cevaplarını vermeyi amaçlamaktadır.

Bu branş, neyin doğru neyin doğru neyin belli standartlarını belirleyebiliyor ve metametiğin aksine, bireyin karar verme kapasitesini kolaylaştıran gerçek durumlarla örneklenebilen çok daha pratik bir değere sahip olabiliyor. ve eylem.

Normatif etik, bireysel ve sosyal yaşamı yönlendirebilecek davranışların uygulanmasına odaklanan bir araştırmanın parçası olarak, sosyal hayali içerisindeki belirli inanç ve davranışların doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemekten sorumludur. ideal bir duruma.

Dünyada, toplumların bir kısmı belli koşullar altında cinayeti haklı çıkarırsa (bir yargı suçu olarak görülmemeli, bir bireyin diğerinin hayatını alma yetkisi ve kararı olarak görülmeli), normatif etik, insanın bu inancı ve pratiği sürdürmesinin doğru olup olmadığını belirlemekten sorumlu olacaktır.

Uygulamalı etik

Uygulamalı etik, belirli durumların belirli bir bağlamda analiz edilmesinden sorumludur; burada kendi kodlarını işleyen uygulamalar ve ofisler ortaya çıkarır ve bireyi ahlaki olarak neyin dikte ettiği ile neyin doğru olabileceği arasındaki iç çatışmalara maruz kalabilir. uygulandığı alan.

Bu dal, büyük ölçüde, belirli durumlarda eylemle ilgili kendi etik kurallarını geliştirdikleri mesleki uygulamaları kapsar.

Bilimsel yenilik ve araştırma alanlarında, örneğin, diğer canlıları etkileyebilecek haklı kararların alınmasında uygulamalı etik algılanır; bunun veya insana büyük fayda sağlayacak olan bu unsurun müdahalesi, bir durum sunması için hayvanlar için verimsiz olmazsa.

Diğer meslek alanlarında, tıp dalında olduğu gibi bu dalın da büyük bir önemi vardır. Tıp uzmanları ahlaklarına eklenen bir etik kuralları altında eğitilirler, ancak bu onların kişisel konumlarını dengeleyebilecek durumlarla yüzleşmekten muaf değildir.

Nasıl davranmaya karar verdikleri, uygulamalı etiğin varsayımları ile güçlü bir şekilde bağlantılı olabilir.

Etik dünyasına tüm dünyayı etkileyen bir unsur üzerindeki gücünden ötürü, etik anlayışına büyük önem veren diğer meslek alanları, gazeteciliktir; Bu uygulama için oluşturulmuş etik kuralları ihlal ederek, kaba kullanmadan kullanılır.

Tanımlayıcı etik

Betimleyici etik, etik çalışma dallarının dördüncüsü olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda "pratik" olarak kabul edilebilecek çalışma koşulu nedeniyle söz konusu olmayabilir, çünkü belli kavramların önünde birey, eylem veya düşünce kalıplarını belirleme arayışı içinde değildir.

Bu dal temel olarak bireyin ahlak anlayışını ve etrafındaki tüm kavramları anlamaya odaklanmaktadır.

Bu şekilde, insanın bireysel veya grup tutumlarının ampirik bir araştırması olarak çalışır. Diğer branşlarla karşılaştırıldığında, geniş bir gözlemsel ve dönüşlü karaktere sahip olduğu düşünülmektedir.