Etik İlk 10 Özellikleri

Etiğin en göze çarpan özelliklerinden biri, uyumlu, adil ve sağlıklı bir toplumun gelişimi için temel bir unsur olmasıdır. Etik, iki açıdan tanımlanabilir.

Bir yandan, belirli bir toplumu oluşturan bireylerin eylemlerini temel aldığı ahlaki ilkeler sistemine karşılık gelir.

Öte yandan, etik, bu standartların rasyonel olarak tasarlanan unsurlarla desteklenmeye devam edilmesini sağlamak için ahlaki standartların incelenmesiyle ilgilidir, onları geliştirmeyi ve sağlam temeller oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bazı insanlar "ahlaki" ve etik "terimlerini birbirlerinin yerine kullanır ve aynı anlama gelir.

Bu yaygın olarak kabul edilmekle birlikte, ahlakın kişisel ilke ve değerlerle de ilgisi olduğu söylenirken, etik, iyilik ve kötülük kavramlarının daha genel ve kolektif bir anlayışı olarak kabul edilir.

Etiğin dayandığı standartlar, mantığa dayalı olmakla karakterize edilir ve temel kaygı bireylerde farkındalık yaratmaktır.

Böylece, kendi bağlamlarından, insanlar etiğe dayalı eylemler geliştirebilir ve devlet kurumları ve özel alan dahil olmak üzere toplumun tüm alanlarında bu tür bir eylemi teşvik edebilir.

1- Neyin doğru neyin yanlış olduğunu tanımlayın.

Etik ilkelere dayanan tüm ilkeler, hangisinin doğru davranış olduğunu ve hangilerinin yanlış olduğunu belirlemek için bir tür kılavuz oluşturma niyetine sahiptir.

Etik, belirli durumlara kesin olarak doğru cevaplar vermeyi amaçlamamaktadır, ancak bireylerin ve toplumların ürettiği refahlara göre daha rasyonelli, iyi ve kötü eylemleri tanıma olanağı sağlayan bir bağlam olmayı amaçlamaktadır.

2- Komşu ile yapmak zorunda

Etik ilkeleri, barış içinde birlikte yaşama olasılığı ve diğerinin tanınması ile ilişkilidir; Bu nedenle, diğer insanların dikkate alındığı kurallardır ve amaç bir refah ve adalet ortamı yaratmaktır.

Diğerleri için bu endişe, kişinin kendi çıkarlarının ötesine geçer ve hem bireylere hem de topluma odaklanır.

Etik, bireylerin ahenkli ve saygılı bir çevre oluşturmak için yapması gereken eylemleri tanımlamakla ilgilidir ve bu doğrudan her bireyin hak ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Başkalarını tanımayı amaçlayan ahlaki bir sistem olan haklar ve görevler, adil bir ortam oluşturmak için rasyonel kuralların ne olması gerektiğine dair bir temel oluşturdukları için temel unsurlardır.

4- Çatışma çözmeyi sağlar

Etik bir ahlaki ilkeler sistemi olarak kabul edilebildiğinden, çatışma içinde insanlar veya toplumlar arasında ortak bir zemin bulmak için bir platform görevi görebilir.

Etik, diğerleri arasında hoşgörü, saygı, dayanışma ya da barış gibi evrensel değerlere dayanır ve bu ilkelere dayanarak çatışma içindeki faktörler arasında fikir birliği bulmak daha kolaydır.

5- Sonuç sunmaz, karar seçeneği sunar

Etik ilkeler mutlak değildir. Hangisinin iyi bir aksiyona yol açan unsurların hangileri olduğunu tanımlamanın daha kolay olduğu durumlar vardır, ancak kararları daha karmaşık olan başka birçokları da vardır.

Etik, belirli bir durumda en uygun olanı tartışmaya izin veren bir değer platformu sağlar, ancak genel olarak yalnızca bir gerçek olmadığı göz önüne alındığında mutlak bir gerçek sunmaz.

6- Duygularla ilişkili değildir

Çoğu zaman, uzlaşmacı durumlarda veya insanların yaşamları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan kişilerin duygu ve duygular tarafından uzaklaştırıldığı ve bu hareket tarzının söz konusu durumun etik olarak çözülmesini garanti etmeyeceği ortaya çıkar.

Etik, mantıksızlığa dayalı eylemlerden kaçınmanın mümkün olduğu bir sistem haline gelir. Tüm olayları bakış açısıyla gözetmeye ve toplum için en uygun olanı göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz.

7- Dine dayalı değildir

Dinlerin çoğu, kavramlarını etik yönlere dayandırır, ancak etik daha da ileri gider, çünkü hem dindarlar hem de ateistler için geçerlidir.

Aradığı şey, bireylerde farkındalık yaratmak, böylece kişisel refah ve diğer insanları üretmeye dayalı kararlar alabilmeleri.

8- Yasadan farklı

Kanun, bir milletin çıkarlarına uygun olarak oluşturulan ve bir kimseye uymayanlar için bir ceza anlamına gelen bir dizi düzenlemeye atıfta bulunmaktadır.

Bunun yerine etik, bireylerin ve toplumların eylemlerine rehberlik etmesi beklenen ahlaki ilkelere dayanır.

Yasanın etik ilkelere dayanması beklenir, ancak etik yasalarla tanımlanmamıştır. Bazı durumlarda, yasalar, bireysel çıkarlara başkalarının iyiliğinin zararına cevap vererek, etikten ayrılmıştır.

9- Toplum tarafından tanımlanmadı

Etik de toplumlar tarafından tanımlanmamıştır. Etik ilkelerin toplumlar tarafından kabul edilmesi beklenir; Aslında, çoğu (diğerleri arasında dürüstlük, güven, saygı gibi).

Bununla birlikte, sosyal olarak kabul edilen eylemleri evrensel olarak etikten uzaklaştıran toplumlar olmuştur.

Bir zamanlar, kölelik, işkence, şiddet ve baskı gibi bazı eylemler diğerleri arasında kabul edildi; ve toplum tarafından etik davranış olarak kabul edildi.

10- Sürekli gözden geçiriliyor

Etik, statik bir kavram olmak yerine sürekli gözden geçirilmelidir, çünkü aynı toplumlar dinamiktir ve ahlaki standartlar dönüştürülebilir ya da yeniden onaylanması gerekebilir.

Etiğin sağlam ve sağlam temeller sağlaması önemlidir, böylece insanlar için en büyük faydayı sağlama görevini etkin bir şekilde yerine getirebilir.

Belki de Etik Relativizm ile ilgileniyorsunuz: Özellikler, Tipler ve Eleştiriler.